" ගැහැනිය "


........" අැය " නමින් "ගැහැනිය" විය........

.
ජීවන ගංඟාව තුලකටු පදුරු තුරැලු කරගනිමින්අාදරයෙන් ගලා බසිනා සුන්දර ගඟකි ''අැය"ඉඩෝරය උහුලාගත නොහැකිවඉරිතැලි ගිලන් වු පොළොවදිව ඔසුවක් සේ සිඹ සනසනමහ වරුසාවකි "අැය"මවක,බිරිඳක,සහෝදරියක, දියණියක ලෙස ජීවන නාටකය අාදරණීයව රඟ දැක්වු "අැය" නමින් " "ගැහැනිය" නම් විය. - (S Hansi)
44 Views

Comments